ศาลแขวงขอนแก่น
KhonKaen Kwang Court

News
#ศาลแขวงขอนแก่นจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศาลแขวงขอนแก่น โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมตามโครงการ "ซักซ้อมความเข้าใจระบบบริการข้อมูลและบริหารจัดการคำร้องการขอพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลแขวงขอนแก่น" ศาลแขวงขอนแก่น โดย นายมนัส รัตนไตรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ได้ดำเนินกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงขอนแก่น ศาลแขวงขอนแก่น พิจารณาคดีด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑,๔๖๙ คดี ดำเนินการพิจารณาแล้วเสร็จ ๗๑๗ คดี ค้างพิจารณา (ยังไม่ถึงกำหนดวันนัด) จำนวน ๗๕๒ คดี ศาลแขวงขอนแก่นจัดกิจกรรมรำลึกเนื่องใน “วันรพี” ๗ สิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ประกาศศาลแขวงขอนแก่น/ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/ระเบียบ

+

ข่าวรับสมัครงาน/แบบฟอร์ม